Fair play / sociale veiligheid

In het kader van de sociale veiligheid bij de Schapekolk zijn in november 2023 een aantal besluiten genomen:

 • Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd:
  • Ingrid de Witte
  • Jacqueline Lohle
 • Bestuursleden, leden van de jeugdcommissie, de tennistrainer en de vertrouwenspersonen moeten beschikken over een Verklaring omtrent het gedrag

Beleid ongewenste omgangsvormen bij tennisclub De Schapekolk 

Tennisclub De Schapekolk, hierna TCDS staat voor een veilige en prettige sportomgeving. Ons beleid is erop gericht dat leden, gasten en bezoekers bij onze club respectvol met elkaar omgaan. Toch kan er sprake zijn van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de één nog net kan, kan voor een ander als onprettig of ontoelaatbaar worden ervaren. Het hoeft niet altijd seksueel getint te zijn, ook plagen, ongepaste grapjes of intimideren vallen onder ongewenst gedrag. 

TCDS wil een tennisclub zijn waar leden, gasten en bezoekers zich veilig en vertrouwd voelen. Bij ongewenste omgangsvormen willen we daarom dat op een laagdrempelige manier contact kan worden opgenomen met een vertrouwenspersoon.  

De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging. 

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor een veilige vereniging. Dat is een vereniging waar plezier centraal staat en geen ruimte is voor agressie, intimidatie, pesten en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  

Belangrijk hierbij is bewustwording te creëren bij alle betrokkenen van de vereniging, zoals niet alleen de sporters maar ook de vrijwilligers, de trainers, de bezoekers en andere gasten. 

Elk nieuw lid/vrijwilliger wordt gewezen op de gedragscode van TCDS.

 

De definitie van ongewenst gedrag is: 

Handelingen van een groep of individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. 

  

De 7 gouden omgangsregels voor TCDS zijn: 

Bij De Schapekolk 

 1. Hebben we respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving 
 2. Zorgen we samen voor een goede en sportieve sfeer 
 3. Praat je erover als je ergens mee zit 
 4. Gebruiken we nette en positieve taal (incl. sociale media) 
 5. Is er geen plaats voor discriminatie en geweld
 6.  Waarderen we iedereen zoals hij of zij is
 7. Herinneren wij elkaar aan deze regels. 

 Daarbij horen de volgende gedragscodes . 

 

GEDRAGSCODE 

Een vrijwilliger van TC De Schapekolk 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.  

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.  

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer. 

 TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

 IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.  

 ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.  

 IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenspersoon (VP) en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. Betrokkenen bij de vereniging hebben de taak om signalen van sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag te melden bij het bestuur en/of een VP Iedereen die seksueel grensoverschrijdend gedrag of -misbruik vermoed heeft de plicht dit te melden bij het bestuur of een VP. De meldplicht, bij een vermoeden van strafbare feiten, overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. 

Het bestuur van de TCDS heeft zelf twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, met instemming van de leden via een ALV. 

PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON tennisclub DE  SCHAPEKOLK 

INLEIDING

Tennisvereniging De Schapekolk, hierna TCDS staat voor een veilige en prettige sportomgeving. Leden, gasten en personeel gaan bij onze club respectvol met elkaar om. Toch kan er sprake zijn van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de één nog net kan, kan voor een ander als onprettig of ontoelaatbaar zijn. Het hoeft niet altijd seksueel getint te zijn, ook plagen, ongepaste grapjes of intimideren vallen onder ongewenst gedrag.

TCDS wil een tennisclub zijn waar leden, gasten en personeel zich veilig en vertrouwd voelen en bij ongewenste omgangsvormen contact kunnen opnemen met een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. 

In dit Protocol wordt gesproken over "vertrouwenspersoon", hiermee kan ook meervoud bedoeld worden omdat de vereniging beschikt over 2 vertrouwenspersonen. 

Beide vertrouwenspersonen werken nauw samen om het beleid rondom ongewenste omgangsvormen, in overleg met het bestuur, vorm te geven. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.

Zie hieronder de specifieke taken van een vertrouwenspersoon.

 

1. Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt en heeft de volgende taken:

 1. Luisteren naar je verhaal en te adviseren en begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van klachten ten aanzien van ongewenste omgangsvormen.
 2. Zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle informatie.
 3. Is bereikbaar voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die een vermoeden hebben, een melding of klacht ontvangen van een vermoedelijk slachtoffer.
 4. Probeert de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er één in te schakelen, of door te verwijzen naar een externe instantie: dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene.
 5. Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van TCDS ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.

Is verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter of een aan te wijzen bestuurslid. Tenminste 1 keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan de bestuursvoorzitter of een aan te wijzen bestuurslid over de geanonimiseerde klachten die hem hebben bereikt. Als er sprake is van ongewenst gedrag dan wordt ook tussentijds het bestuur hierover geïnformeerd. Beide vertrouwenspersonen werken nauw samen binnen de vereniging en stemmen met elkaar af rondom de uitvoering van het beleid ongewenste omgangsvormen.

2. Gedragscode vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op hem/haar doet of tot wie hij/zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen bij de uitoefening van de functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt door:

 1. Documentatie en archivering in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter vast te leggen. Dit geldt ook voor aantekeningen die door de vertrouwenspersoon wordt gemaakt.
 2. Aan het slachtoffer e/o andere betrokken personen schriftelijk toestemming te vragen voor het doorbreken van de belofte tot geheimhouding bij zeer dringende redenen genoemd onder punt 3d.
 3. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van het slachtoffer e/o andere betrokken personen om informatie aan derden te vertrekken te voldoen aan volgende voorwaarden:
  • Aan te tonen dat alles in het werk is gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
  • De vertrouwenspersoon in gewetensnood verkeert door het handhaven van de geheimhouding.
  • Er geen andere weg is dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
  • Het vrijwel zeker is dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor de betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
  • De vertrouwenspersoon er vrijwel zeker van is dat de doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
  • Vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de vertrouwenspersoon en het bestuur van TCDS verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.
 4. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon de reden om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken waarbij:
  • Het slachtoffer e/o betrokken personen op de hoogte worden gebracht van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit werkelijk te doen.
  • De vertrouwenspersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of instantie verwijst indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt.

3. Omschrijving ongewenste omgangsvormen

Bij ongewenste omgangsvormen wordt het slachtoffer sociale, psychische en/of fysieke schade toegebracht en wordt dit maatschappelijk en objectief gezien als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren. Er kan hierbij worden gedacht aan:

 1. Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.
 2. Pesterij: daarbij moet ondermeer gedacht worden aan het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
 3. Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: Het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene. Het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten. Het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
 4. Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.
 5. Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen.
 6. Deze hiervoor beschreven gedragingen onder 1 t/m 5 kunnen ook geuit worden op social media.

4. Werkwijze bij een klacht/melding

De vertrouwenspersoon is rechtstreeks te benaderen. Is deze stap te groot, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging. De secretaris brengt het slachtoffer in contact met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht.

 1. Verwijzing: Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals bijvoorbeeld gehanteerd door het NOC* NSF meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenspersoon dit met de betrokkene bespreken en hem/haar doorverwijzen.
 2. Bemiddeling: De vertrouwenspersoon streeft ernaar de problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Door bijvoorbeeld een gesprek tussen het slachtoffer en de beschuldigde. Als de betrokkene daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen tussen de betrokkenen opgelost worden in één of meerdere gesprekken onder leiding van de vertrouwenspersoon. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.
 3. Advisering: Het is ook mogelijk dat de vertrouwenspersoon één of meer gesprekken met de betrokkene voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen.
 4. Preventie: De vertrouwenspersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag.
 5. Ondersteuning: De vertrouwenscontactpersoon kan zelf terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door bijvoorbeeld het NOC*NSF.

In het geval van het vermoeden van strafbare zaken wordt er geadviseerd aangifte bij de politie te doen. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer (zie 4.3) contact op te nemen met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.

Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van gedragsnormen. Bewustwording daartoe kan worden vergroot middels themabijeenkomsten, risico-inventarisatie, artikel op de website. Foldermateriaal van NOC*NSF beschikbaar stellen en het bestuur van advies voorzien inzake ongewenst gedrag en de preventie hierin.

5. Introductie Vertrouwenspersonen

Jacqueline

Mijn naam is Jacqueline Lohle-Akkersdijk. Sinds 2003 ben ik lid van onze mooie vereniging. Mijn roots zijn echter al  veel langer verankerd in TC de Schapekolk. Als kind gingen we vaak met onze grootouders tennissen, eerst bij Drijvers, later bij de Schapekolk gedurende de lange zomers dat wij in Diepenveen kwamen logeren. Daarna met onze ouders als we weer eens een tijdje in Nederland waren. Toen we ons in 2003 in Diepenveen vestigden werden we met de hele familie lid en heeft tennissen altijd een rol in ons (gezins) leven gespeeld. 

In het (nog) werkende leven ben ik kinderfysiotherapeut en werkzaam bij Fysiode. 

Na een aantal jaren jeugdcommissie en hand en spandiensten te hebben verricht, hoop ik als vertrouwenspersoon weer iets voor de club te kunnen betekenen. 

Ingrid

Mijn naam is Ingrid de Witte. Ik tennis al heel lang bij deze mooie vereniging. De meeste mensen die hier lid zijn ken ik persoonlijk. Namens de vereniging ben ik aangesteld als een van de twee vertrouwenscontactpersonen. Ik zal een eerste aanspreekpunt zijn voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Wij zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan de geven. Daarnaast adviseren en stimuleren we de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 570 591 694

Sportpark Borgele

Bredenhorst 187
7414 HE Deventer

KVK-nummer

40650081